Skolevalgresultater - Partier

Listen under er sortert på partikoden til partiene. Klikk på partikoden til partiet du vil se resultater for.

Partikode Partinavn, bokmål Partinavn, nynorsk
A Arbeiderpartiet Arbeidarpartiet
AL Altruistene Altruistane
ALLI Alliansen Alliansen
AML Abort-motstandernes liste Abort-motstandernes liste
Aune Fremtid for Finnmark (Aunelista) Framtid for Finnmark (Aunelista)
B-E Barns rett til optimal kontakt med begge biologiske foreldre og besteforeldre. Verdige vilkår for eldre Barns rett til optimal kontakt med begge biologiske foreldre og besteforeldre. Verdige vilkår for eldre
BFF Buskerud frie fylkesliste Buskerud frie fylkesliste
BL Bergenslista Bergenslista
Byluft Byluftlisten Byluftlista
DA Demokratisk alternativ for Oslo Demokratisk alternativ for Oslo
DD DirekteDemokratene DirekteDemokratene
DDS Det demokratiske samlingspartiet Det demokratiske samlingspartiet
DEM Demokratene i Norge Demokratane i Noreg
DEMN Demokratene i Norge Demokratane i Noreg
DLF Det Liberale Folkepartiet Det Liberale Folkepartiet
DPP Det Politiske Parti Det Politiske Parti
DS Det demokratiske samlingspartiet Det demokratiske samlingspartiet
EttSpråk Ett (skrift)språk Eitt (skrift)språk
FF Frie Folkevalgte Frie Folkevalde
FFR Felles Framtid Felles Framtid
FI Feministisk Initiativ Feministisk Initiativ
FKL Flerkulturell liste Fleirkulturell liste
FL Foreldrelista Foreldrelista
FLP Fedrelandspartiet Fedrelandspartiet
FMB Folkeaksjonen mot bompenger Folkeaksjonen mot bompengar
FmEU Frihetspartiet mot EF-unionen Frihetspartiet mot EF-unionen
FMFI Felleslisten mot fremmedinnvandring Felleslista mot framandinnvandring
Folkemakt Folkemakten Folkemakta
FriDem Fridemokratene Fridemokratane
FRIP Frihetspartiet Fridomspartiet
FrP Fremskrittspartiet Framstegspartiet
FVFF Folkets vilje - felles framtid Folkets vilje - felles framtid
GP Generasjonspartiet Generasjonspartiet
H Høyre Høgre
HELSE Helsepartiet Helsepartiet
HL Hordalandslista Hordalandslista
HML Hedmarkslista Hedmarkslista
HVA Hvit Valgallianse Kvit Valallianse
IP Innvandrerpartiet Innvandrerpartiet
KA Kystalliansens liste Kystalliansens liste
KKP Kristelig-konservativt parti Kristeleg-konservativt parti
KrF Kristelig Folkeparti Kristeleg Folkeparti
KRISTNE Partiet De Kristne Partiet Dei Kristne
KS Kristent Samlingsparti Kristent Samlingsparti
KYST Kystpartiet Kystpartiet
LIB De Liberale (Europapartiet) Dei Liberale (Europapartiet)
LIBS Liberalistene Liberalistane
MDG Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet Dei Grøne
MDG/RV Fellesliste Miljøpartiet De Grønne / Rød Valgallianse Fellesliste Miljøpartiet dei grøne / Raud Valallianse
MI Fellesliste Stopp innvandringen/hjelp de fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt Fellesliste Stopp innvandringa/hjelp dei framandkulturelle heim elles mister vi landet vårt
MilSol Felleslister for miljø og solidaritet Felleslister for miljø og solidaritet
ND Nasjonaldemokratene Nasjonaldemokratane
NFP Norsk Folkeparti Norsk Folkeparti
NHP Nordlands helseparti Nordlands helseparti
NKP Norges Kommunistiske Parti Norges Kommunistiske Parti
NKP/RV Fellesliste NKP/RV Fellesliste NKP/RV
NL Nordlandslista Nordlandslista
NLP Naturlovpartiet Naturlovpartiet
NML Nordmørslista Nordmørslista
NORDT Nordting Nordting
NP NorgesPartiet NoregsPartiet
NP NorgesPatriotene NoregsPatriotane
NRA Norsk Republikansk Allianse Norsk Republikansk Allianse
OB Oslo Byaksjon Oslo Byaksjon
OL Oslo-lista Oslo-lista
Oljeboring Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja
OPL Opplandslista Opplandslista
PALT Politisk alternativ Hordaland Politisk alternativ Hordaland
PEN Pensjonistpartiet Pensjonistpartiet
PEN/FFR Fellesliste pensjonistpartiet/Felles framtid Fellesliste pensjonistpartiet/Felles framtid
PIR Piratpartiet Piratpartiet
PP Pensjonistpartiet Pensjonistpartiet
PS Pilsens Samlingsparti Pilsens Samlingsparti
RFP Rettferdighetspartiet Rettferdspartiet
RP Reformpartiet Reformpartiet
RV Rød Valgallianse Raud Valallianse
RVGR Fellesliste RV/Miljøpartiet De Grønne Fellesliste RV/Miljøpartiet dei grøne
Rødt Rødt Raudt
SáB/SfP Sámeálbmot Bellodat / Samefolkets Parti Sámeálbmot Bellodat / Samefolkets Parti
Samel Samelisten Samelista
SamfDem Samfunnsdemokratene Samfunnsdemokratane
SAMFS Samfunnspartiet Samfunnspartiet
SAMT Samtidspartiets liste Samtidspartiets liste
SD Sosialdemokratene Sosialdemokratane
SentAll Sentrumsalliansen Sentrumsalliansen
SHL Sykehuslisten for bevaring av Vestfolds lokalsykehus Sjukehuslista for bevaring av Vestfolds lokalsjukehus
SI Stopp Innvandringen Stopp Innvandringa
SL Sunnmørslista Sunnmørslista
SL/TLS Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre
SNF Samlingspartiet (Ny Fremtid) Samlingspartiet (Ny framtid)
SOL Solidaritet Solidaritet
SP Senterpartiet Senterpartiet
SP/MDG Fellesliste Senterpartiet / Miljøpartiet De Grønne Fellesliste Senterpartiet / Miljøpartiet Dei Grøne
SRL Sørlandslista Sørlandslista
SRLA Sørlandslista Aust-Agder Sørlandslista Aust-Agder
SV Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti
Sykehus Sykehus til Alta Sjukehus til Alta
TL Troms Lista Troms Lista
TLS Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Tverrpolitisk liste for Sunnmøre
TVF Tverrpolitisk Folkevalgte Tverrpolitisk folkevalde
TVP Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti
UVS Uavhengig valgliste for Sunnmøre Uavhengig valliste for Sunnmøre
V Venstre Venstre
VERDI Verdipartiet Verdipartiet
Vigrid Vigrid Vigrid
VMB Vestfoldlisten mot bomring Vestfoldlisten mot bomring
ØL Østfoldlista Østfoldlista