Sosiologi

Vi vil fremheve at det kan være lurt å begynne med arbeidsoppleggene om metode; Grunnleggende begreper og Tabellanalyse. I tillegg vil de fleste nybegynnerene ha stor nytte av å lese introduksjonen i bruk av Skolenesstar.

Sosial ulikhet

Opplegget behandler temaet sosiale forskjeller. Først gir det en kort oversikt, deretter blir fokuset rettet mot norske forhold. Tilslutt blir det gått nærmere inn på temaaet sosial mobilitet. Oppgavene tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse om sosial ulikhet fra 2009. Gå til opplegget >>

Kulturforskjeller

Kulturforskjeller retter søkelyset på forholda i Norge. Hva er med på å skape kulturelle konflikter i landet vårt? Opplegget viser at kulturelle forskjeller kan være en konsekvens av økonomisk status og av oppvekststed. Tradisjonelt har motsetningene mellom by og land, fattig og rik vært langt viktigere for forminga av Norge enn motsetningen mellom nordmenn og innvandrere. I tillegg går opplegget nærmere inn på hva norske skoleelever mener om innvandring. Gå til opplegget >>

Kontinentets kvinner

I alle samfunn fins det tradisjonelle oppfatninger om hvordan det ene eller det annet kjønn er knyttet til bestemte væremåter eller egenskaper. Slike oppfatninger kaller vi kjønnsroller. Kontinentets kvinner handler om hvordan synet på kvinner har utviklet seg, og om hvordan kvinnerollen varierer mellom de europeiske land. Gå til opplegget >>

Trivsel blant ungdommer i Europa

I dette arbeidsopplegget skal du blant annet undersøke hvordan trygghet, mestring i dagliglivet og selvbilde er med på å påvirke i hvilken grad ungdommer rundt om i Europa kjenner seg tilfredse med livene sine. Gå til opplegget >>

Sex, dop og rocken roll

Ungdomstida handler blant annet om frigjøring fra foreldrene. En side ved løsrivningsprosessen går ut på at den unge begynner med aktiviteter som hører voksenverdenen til. I dette arbeidsopplegget skal vi se nærmere på aktiviteter som rusmiddelbruk, røyking og sengegymnastikk. Gå til opplegget >>

Holdningsdanning, del 1

Vi blir til den vi er i møte med andre mennesker. Familie, venner og kollegaer, og også mennesker vi møter gjennom media, er med på å forme vårt syn på hva som er rett og galt, tøft og teit, vakkert og stygt. Dette arbeidsopplegget handler om hvordan vi blir påvirket av det miljøet vi vokser opp i. For å redusere arbeidsbyrden, har vi delt opplegget i to deler. Vi anbefaler å begynne med del 1. Gå til opplegget >>

Holdningsdanning på skolen, del 2

”Holdningsdanning på skolen, del 2” handler om hvordan skolemiljøet kan være med på å påvirke elevenes holdninger og verdier. I oppgavene skal du sammenligne resultater fra ulike skoler.

Oppleggene ”Holdningsdanning, del 1” og ”Holdningsdanning på skolen, del 2” henger sammen. Vi vil anbefale at en gjennomførerer del 1 først. Vi har delt oppleggene for å begrense arbeidsbyrden. Gå til opplegget >>