Politikk

Vi vil fremheve at det kan være lurt å begynne med arbeidsoppleggene om metode; Grunnleggende begreper og Tabellanalyse. I tillegg vil de fleste nybegynnerene ha stor nytte av å lese introduksjonen i bruk av Skolenesstar.

Kommunereforma 2015

Arbeidsopplegget går nærare inn på nokre av dei argumenta som har blitt trekt fram i ordskiftet kring denne reforma. Utgangspunktet for dei fleste avsnitta er tanken om at kommunane bør ha om lag 20 000 innbyggjarar. Gå til opplegget >>

Storebror ser deg

I dette arbeidsopplegget skal me gå nærmare inn på temaet overvaking gjennom å handsama spørsmåla: Kven overvakar borgarane, kvifor driv stabile demokrati med overvaking og når blir overvakinga problematisk? Gå til opplegget >>

Demokrati på norsk

Tre sentrale spørsmål blir belyst: Hvorfor kan vi si at Norge er et demokratisk land? Hva mener dagens befolkning om det politiske systemet? Hvilken stilling har monarkiet som regjeringsform i Norge? Gå til opplegget >>

Politisk interesse

Hvor interessert er norsk ungdom i politikk, og hvilke faktorer kan påvirke denne interessen? Politisk interesse blir også sett i forhold til den rollen media spiller i forhold til det å påvirke det politiske engasjementet i folket. Gå til opplegget >>

Partiforskjeller

Partiene bruker flere kanaler for å få frem sine syn. I politiske debatter kan det ofte høres ut som om den politiske avstanden mellom partiene er enorm. I skriftlige dokumenter er det ikke alltid like lett å finne forskjellene. I dette arbeidsopplegget skal du arbeide med partiprogrammene med sikte på å finne politiske forskjeller. I tillegg skal skal du undersøke kommitemerknadene fra stortingskomiteene, og finne ut i hvilken grad partiene er uenige om utformingen av praktisk politikk. Gå til opplegget >>

Stortingspartiene

Dette arbeidsopplegget gir en kort presentasjon av de viktigste politiske partiene i Norge. I oppgavene skal du undersøke valgresultatene ved norske stortingsvalg i tidsrommet 1989-2005. I tillegg skal du finne ut på hvilken måte ungdommen har en annen valgatferd enn folket forøvrig. Gå til opplegget >>

Valgordning

Arbeidsopplegget gir en kort presentasjon av den norske valgordningen ved stortingsvalg. Vi vil bemerke at arbeidsopplegget er todelt. I første del vil vi kort beskrive noen generelle momenter ved den norske valgordnigen, i del to forutsetter vi bruk av undervisnings- og mandatberegningsprogrammet Celius. Mange skoler har dette programmet, og kan således fullføre arbeidsopplegget. Andre skoler kan avslutte arbeidet etter del en. Gå til opplegget >>

Organisasjonskanalen

I vårt samfunn finst det flere veier til makt. Folket påvirker maktutøvelsen først og fremst ved å velge representanter til Stortinget. Men i tillegg organiserer folk seg for å nå frem med sine synspunkt, og de aksjonerer for å skape blest om bestemte saker. I dette arbeidsopplegget skal vi se nærmere på organisasjonskanalen: Hvor vanlig er det at unge deltar i organisasjonslivet, og hvilke typer organisasjoner er de unge medlemmer i? Gå til opplegget >>

Miljøpolitikk

Problemet med menneskeskapt forurensning, er hovedtemaet i arbeidsopplegget. Opplegget berører spørsmålet om hvorfor det er viktig å få til internasjonal enighet i miljøspørsmål. Oppgavene handler blant annet om hvordan norske elever svarer på spørsmål som kan relateres til miljøvern. Gå til opplegget >>