Analyse ved hjelp av Skolenesstar

Skolenesstar deler nettleservinduet i to rammer. I trestrukturen i rammen til venstre, velger en hvilket datasett, og deretter hvilke variabler/spørsmål, en ønsker å se nærmere på. I den høyre rammen får en opp informasjon om datasettet og variablene. Rammen til høyre blir også benyttet til å vise resultater og til å lage egne tabeller og figurer.

Faner (tabs)

Over den høyre rammen er det tre faner: Beskrivelse, Tabulering og Analyse. (Tabulering og analyse er bare tilgjengelig når et datasett er åpnet.)

Ikoner

Oppe til høyre vil det være vist forskjellige ikoner. Disse vil bli aktivert dersom dataene gjør operasjonen mulig. Det er for eksempel ikke mulig å tegne kart dersom det ikke finnes noe kart tilgjengelig.

De viktigste ikonene i Skolenesstar
Bilde Betydning
Visning av tabell
Visning av diagram
Visning av linjediagram
Visning av kart
Klargjør den høyre rammen for en ny analyse
Vekting
Velge ut noen av enhetene for videre analyse
Nedlasting av data
Las ned data til regneark
Last ned i pdf-format
Skriv ut
Lag bokmerke til analysen
Hjelp

Datasett i Skolenesstar

Skolenesstar inneholder over 100 datasett. Du velger hvilket datasett du vil jobbe med fra dataressursen "Skolevalgundersøkelsen". I denne teksten har vi laget eksemplene og oppgavene med utgangspunkt i fylkesfilen for Akershus for skolevalget i 2013.

Hvordan lage en frekvenstabell?

Frekvenstabeller beskriver hvordan enhetene er fordelt mellom de forskjellige verdiene på en variabel. For eksempel kan vi tenke oss en undersøkelse av 100 personer (enheter). På variabelen kjønn kan det være 40 kvinner og 60 menn (verdier = mann, kvinne). Frekvensanalyser fungerer best for variabler med få verdier, ellers kan tabellene bli svært store.

To eksempler på spørsmål man kan belyse ved hjelp av en frekvenstabell:

I Skolenesstar vil denne prosedyren resultere i en frekvenstabell:

 1. Åpne et datasett.
 2. Klikk på fanen ”Tabulering”. (NB! Man kan ikke lage tabeller når fanen ”Beskrivelse” er valgt.)
 3. Åpne ”variabelbeskrivelse”, deretter ”variabler” i treet til venstre.
 4. Klikk på den variabelen du ønsker i tabellen, og velg enten ”Legg til i rekke” eller ”Legg til i kolonne”.

Deskriptiv analyse - beskrivelse av fordeling

For variabler med mange rangerte verdier (metriske variabler; for eksempel inntekt i kroner, alder i år), bør du overveie å vise oppsummeringsmål for variabelen i stedet for å liste ut frekvensene for hver verdi. I en deskriptiv analyse beregnes en rekke mål for hvordan enhetene er fordelt blant verdiene på en variabel; høyeste verdi, laveste verdi, gjennomsnitt med mer.

 1. Åpne et datasett.
 2. Klikk på fanen ”Tabulering”. (NB! Man kan ikke lage tabeller når fanen ”Beskrivelse” er valgt.)
 3. Åpne ”variabelbeskrivelse”, deretter ”variabler” i treet til venstre.
 4. Klikk på den variabelen du ønsker i tabellen, og velg ”Legg til som måltall”.

Man kan også bruke denne teknikken til å forenkle store tabeller, eller dersom variabelen kan rangordnes slik at høy verdi har en bestemt betydning og lav verdi den motsatte betydningen. For eksempel at lav verdi betyr at mange har svart "svært enig", mens høy verdi betyr at mange har svart "svært uenig".

Tabeller med to variabler

Tabellanalyse er en effektiv og intuitiv måte å avdekke sammenhenger mellom variabler. I Skolenesstar kan en kombinere mange variabler i en tabell, men vi vil stort sett avgrense oss til å inkludere to variabler i analysene.

Egenskapene ved variablene avgjør hvordan de kan kombineres i tabeller. Vi vil i det følgende gi to eksempler:

Første eksempel: To variabler med få verdier

Kjønn og politisk interesse (Er gutter mer interesserte i politikk enn jenter?)

 1. Åpne et datasett.
 2. Klikk på fanen ”Tabulering”. (NB! Man kan ikke lage tabeller når fanen ”Beskrivelse” er valgt.)
 3. Åpne ”variabelbeskrivelse”, deretter ”variabler” i treet til venstre.
 4. Klikk på variabelen ”Kjønn”, og velg ”Legg til i kolonne”.
 5. Klikk på variabelen ”Politisk interesse”, og velg ”Legg til i rekke”.

Andre eksempel: En variabel med få verdier og en variabel med mange verdier.

Kjønn og inntekt (Tjener kvinner i gjennomsnitt bedre enn menn?)

 1. Åpne et datasett.
 2. Klikk på fanen ”Tabulering”. (NB! Man kan ikke lage tabeller når fanen ”Beskrivelse” er valgt.)
 3. Åpne ”variabelbeskrivelse”, deretter ”variabler” i treet til venstre.
 4. Klikk på variabelen ”Kjønn”, og velg ”Legg til i rekke”.
 5. Klikk på variabelen ”Inntekt i kroner”, og velg ”Legg til som måltall”.

Analyse av enkeltskoler

Vi har fått mange spørsmål om hvordan skolene kan finne frem til sine egne resultater fra skolevalgundersøkelsene. Det kan være både gøy og interessant å sammenligne resultaten fra egen skole med de resultaten en får ved analyse av landsfilen, det vil si den som er noe mer representativ for gruppen "norske elever i videregående skole".