Hvem skal ta oppvasken?

I et samfunn med tradisjonell kjønnsrolledeling, har mannen hovedansvaret for å forsørge familien økonomisk, mens kvinnen har ansvaret for hjem og barn. I mannsdominerte samfunn, er det også en tendens til at menn tar beslutninger med store økonomiske forpliktelser, slik som hus og bil, mens kvinner har større ansvar i forhold til dagligdagse innkjøp som mat og klær.

Siden vi i Norge legger vekt på at vi lever i et moderne og likestilt samfunn, skulle vi tro at kvinner og menn deler arbeidsoppgavene likt. Men det er ikke sikkert at våre handlinger har utviklet seg like mye som våre holdninger.

I 2007 gjennomførte Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning og Arbeidsforskingsinstituttet en undersøkelse på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Denne undersøkelsen gjør det mulig å utforske mange aspekter tilknyttet likestilling, blant annet kan vi finne ut hva som er de dominerende oppfatningene om likestilling i den norske befolkningen:

Tabell 1: Frekvensfordelinger for fire spørsmål om likestilling i Norge. Prosent
  Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig
Likestillingen er stort sett innført allerede 19 41 26 14
Likestillingen mellom kjønnene har nå kommet langt nok 18 37 28 17
Menn og kvinner bør dele arbeidet hjemme likt 61 29 8 2
Menn og kvinner bør ta like mye ansvar for å forsørge familien økonomisk 60 29 8 3

Kilde: Øvingsdatasett basert på Likestilling og livskvalitet 2007.

To av spørsmålene i tabell 1 er normative, de spør etter hvordan situasjonen bør være, mens to spørsmål er deskriptive, de spør om hvordan situasjonen er.

Et overveldende flertall, cirka 60 %, er helt enig i at menn og kvinner bør dele likt på arbeidsoppgavene. Går vi over på de deskriptive spørsmålene, ser vi at svarfordelingen endrer seg. Bare rundt 20 % er helt enig i at likestilling er innført og kommet langt nok.