Likestilling i Europa

I de fleste europeiske land er det politisk enighet om å jobbe for å gi kvinner og menn like muligheter. Det betyr ikke at likestillingsarbeidet er kommet like langt i alle land. Til en viss grad kan kultur og tradisjon være med på å forklare noe av forskjellene, men også økonomisk velstandsnivå og politiske prioriteringer virker inn på hvor langt likestillingen er kommet i praksis.

Samfunnsvitere bruker flere forskjellige fremgangsmåter i arbeidet med å beskrive hvordan forholdet er mellom kjønnene. En strategi er å tallfeste situasjonen. ”Gender equity index”, eller ”Indeks for rettferdighet mellom kjønnene”, måler avstanden mellom kvinner og menn i utdanning, innenfor arbeidslivet og i politiske maktposisjoner. Innenfor hvert felt blir det regnet ut en verdi som indikerer avstanden mellom kjønnene, verdien 0 vil for eksempel kunne bety at ingen kvinner har utdanning, mens alle menn har, og 1 at alle kvinner og menn har utdanning (full likhet). Til slutt regner man ut GEI ved å finne gjennomsnittet på de tre dimensjonene.

Tabell 1: Indeks for rettferdighet mellom kjønnene i Europa, 2012
Land Utdanning Arbeidsliv Politisk makt GEI 2012
Norge 1 0.9 0.78 0.89
Finland 1 0.87 0.76 0.88
Island 1 0.82 0.8 0.87
Sverige 0.99 0.85 0.77 0.87
Danmark 1 0.87 0.66 0.84
Spania 0.99 0.71 0.73 0.81
Tyskland 1 0.78 0.62 0.8
Belgia 0.98 0.79 0.61 0.79
Nederland 1 0.82 0.56 0.79
Sveits 0.98 0.8 0.58 0.79
Portugal 0.99 0.78 0.55 0.77
Latvia 1 0.81 0.51 0.77
Estland 0.99 0.8 0.52 0.77
Frankrike 1 0.79 0.51 0.77
Moldova 0.98 0.87 0.45 0.77
Litauen 0.98 0.83 0.48 0.77
Storbritannia 1 0.81 0.47 0.76
Polen 1 0.75 0.52 0.76
Bulgaria 0.99 0.81 0.47 0.76
Slovenia 1 0.79 0.47 0.75
Russland 1 0.81 0.44 0.75
Serbia 0.98 0.75 0.51 0.75
Irland 1 0.74 0.48 0.74
Kroatia 0.99 0.79 0.44 0.74
Østerrike 1 0.68 0.54 0.74
Ungarn 0.98 0.82 0.4 0.73
Tsjekkia 1 0.74 0.46 0.73
Slovakia 1 0.75 0.43 0.73
Romania 0.99 0.8 0.39 0.72
Hellas 0.99 0.68 0.49 0.72
Italia 0.99 0.66 0.45 0.7
Ukraina 1 0.67 0.41 0.69
Luxembourg 1 0.75 0.3 0.68
Kypros 0.95 0.76 0.32 0.68
Georgia 0.98 0.63 0.39 0.67
Hviterussland 1 0.71 0.22 0.64
Malta 1 0.58 0.31 0.63
Bosnia 0.98 0.68 0.09 0.59
Albania 0.94 0.57 0.13 0.55
Tyrkia 0.83 0.34 0.19 0.45

Kilde: Indeksen er regnet ut av organisasjonen Social Watch.