Tema: Likestilling

I 2013 var det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. I den anledning anbefaler vi sidene til Stemmerettsjubileet. Men det å gi kvinner og menn like politiske rettigheter, er bare en side ved begrepet likestilling.

I Norge er det bred enighet om at alle har krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet. Denne enigheten er imidlertid av litt nyere dato, og fremdeles er det et stykke frem til at alle deler dette synet, og til at reell likestilling råder innen alle livets arenaer.

De følgende arbeidsoppleggene belyser forskjellige aspekter ved temaet likestilling:

Jødeparagrafen

Arbeidsopplegget viser at den norske Grunnloven av 1814 eksplisitt diskriminerte bestemte religiøse grupper. Oppgavene har til hensikt å illustrere at Grunnlovens innhold har forandret seg mye siden 1814, selv om språkføringen fremdeles er gammeldags. Gå til opplegget >>

Holdninger til minoriteter

Likestilling blir i dagligtalen ofte begrenset til å gjelde forholdet mellom kjønnene. Men som den vide definisjonen over viser, er flertallets holdninger og handlinger i forhold til ulike minoriteter også et sentralt aspekt. Oppgavene tar utgangspunkt i Skolevalgundersøkelsen 2011, og går nærmere inn på hvilke holdninger norske skoleelever uttrykte i forhold til fire minoritetsgrupper. Gå til opplegget >>

Stemmerett

Arbeidsopplegget gir en kort oversikt over hvordan nye grupper i Norge har fått tilgang til valgkanalen fra 1814 og frem til i dag. Oppgavene tar utgangspunkt i forsøket med nedsatt stemmerettsalder ved kommunevalget i 2011. Gå til opplegget >>

Representativt demokrati

Opplegget forklarer hvorfor vi kan si at Norge har et representativt demokrati, og oppgavene fokuserer på å vise hvordan partiene forsøker å gi plass til forskjellige grupper når de setter opp listene sine. Gå til opplegget >>

Hvem skal ta oppvasken?

Arbeidsopplegget søker å belyse påstanden "Likestillingen i Norge er kommet langt nok", ved å utforske hvordan et representativt utvalg av det norske folk besvarte undersøkelsen Likestilling og livskvalitet 2007. Gå til opplegget >>

Likestilling i Europa

Arbeidsopplegget gjør kort rede for hvordan en innen kvantitativ samfunnsvitenskap forsøker å måle ulike fenomener i samfunnet. Oppgavene går ut på å gjøre seg kjent med målet "Indeks for rettferdighet mellom kjønnene". Gå til opplegget >>