Partipolitisk uenighet

Gjennom å følge med på politisk stoff i media, kan man lett få inntrykk av at det er en enorm politiske avstand mellom stortingspartiene. Konfliktnivået synest å være ekstra høyt i tiden frem mot et valg. Da ønsker alle partiene å fremheve sin egen fortreffelighet, noe som ofte blir gjort ved å vise til hvor håpløse de andre partiene er.

Samfunnsveven viser vei inn i to forskjellige kilder med informasjon om det partipolitiske samarbeidet. Data fra NSDs Voteringsdataarkiv og Fraksjonsmerknadsarkiv, kan benyttes til å belyse forholdet mellom praktisk politikk og politisk retorikk.

Voteringer

De fleste avstemninger, eller voteringer, i Storting og Odelsting, blir gjennomført over det elektroniske voteringsanlegget. Det blir registrert hvordan hver representant stemmer. Ved å undersøke disse dataene, er det mulig å finne ut hvordan flertallet og mindretallet er satt sammen. Disse flertalls- og mindretallskoalisjonene forteller således noe om hvordan partiene samarbeider. Mer om voteringer >>

Fraksjonsmerknader

De 169 stortingsrepresentantene blir fordelt mellom en rekke fagkomiteer, for eksempel finanskomiteen eller samferdselskomiteen. I disse komiteene skal partiene være representert i forhold til størrelsen på stortingsgruppen til partiet, og den partimessige sammensetningen skal være den samme gjennom hele perioden. Komiteene forbereder sakene før vedtak skal fattes i Storting eller Odelsting. Komitearbeidet munner ut i en innstilling med et anbefalt vedtak. Dersom det er uenighet i komiteen, blir de forskjellige synspunktene tatt med som merknader i innstillingen. Ved å undersøke disse fraksjonsmerknadene, kan en få et inntrykk av hvor uenige de politiske partiene er. Mer om fraksjonsmerknader >>