Celius valgsimulering

"Learning by doing" - pedagogisk idé

Den grunnleggende pedagogiske idé med programmet er "learning by doing". Gjennom praktiske øvelser tilegner man seg kunnskap både om vårt valgsystem og egenskaper ved valgsystemer mer generelt, samtidig som man presenteres for prinsipielle, demokratiske avveininger knyttet til valget mellom ulike valgordninger.

Med Celius følger det også et program for signifikansberegning av prosentfordelinger ved utvalgsundersøkelser. Programmet heter ZIGNE. ZIGNE er integrert i Celius og kan kalles opp fra menyen.

Mer om hva kan Celius brukes til?

Gi kunnskap om valgordningers politiske konsekvenser

Ved å variere forskjellige bestemmelser i valgordningen, kan man studere hvilke konsekvenser disse bestemmelsene har for valgutfallet. Hvilken rolle spiller f.eks. valg av beregningsmetode (valgformel) eller første delingstall for fordelingen av representanter i et gitt valgdistrikt eller i landet som helhet? Hvorfor har man i enkelte land (som i Norge) utjevningsmandater, og hvor mange slike mandater "bør" man ha? I forbindelse med svake mindretallsregjeringer har behovet for "styringstillegg" vært trukket fram. Men hva er "styringstillegg", og hvordan endrer man valgordningen for å få dette til? Alt dette er eksempler på problemstillinger som kan studeres ved hjelp av Celius.

Et oppslagsverk for valg

Celius inneholder resultatene fra alle stortingsvalgene etter krigen, samt noen resultater fra andre valg. Med de innlagte valgresultater kan man studere endringer i valgsystemer og generell politisk utvikling gjennom mer enn 50 år her i landet. Programmet kan derfor fungere som et oppslagsverk for valgresultater både distriktsvis og nasjonalt. Man kan også legge inn egne data, enten valgresultater fra en kommune eller data fra meningsmålinger. I tillegg er en god del valgresultater fra parlamentsvalgene i Sverige, Danmark og Finland lagt inn i programmet.

Utføre valgsimuleringer basert på meningsmålinger

Hver måned offentliggjøres det meningsmålinger om hvordan folk ville ha stemt "hvis det var valg i morgen". Disse såkalte partibarometrene kan danne utgangspunkt for beregninger av en tenkt sammensetning av Stortinget. På denne måten kan man i tillegg til å følge partienes prosentvise oppslutning også studere deres mulige mandatgevinst eller mandattap - med de konsekvenser dette kan ha for eventuelle regjeringsdannelser etter valget. Mandatberegninger basert på meningsmålinger er blitt stadig mer brukt i media i de siste årene, og flere aviser og meningsmålingsinstitutter bruker Celius til å foreta disse beregningene.

Hvem er så denne Celius?

Mandatberegningsprogrammet Celius er oppkalt etter stortingsmann og kemner Celius i Nils Kjærs komedie 'Det lykkelige valg'.

To sitat gir et bilde av hvor godt det er å være stortingsmann. Sitatene er hentet fra samtale mellom Celius og hans kone, Lavinia;